Integrovaná politika

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI
KAJIMA CZECH DESIGN AND CONSTRUCTION S.R.O.

Společnost Kajima Czech Design and Construction s.r.o. se zabývá jako generální dodavatel staveb jejich výstavbou, rekonstrukcí a i projektovou činností ve výstavbě.

Integrovaná politika je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2016, systému environmenálního managementu dle ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti o ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018. Stanovisko vrcholového vedení je, že řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce je nejzákladnější součástí řízení celé společnosti .

Politika stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality provedeného díla a zajištění maximální spokojenosti zákazníků:

  • Kvalita pro nás znamená uspokojení požadavků, potřeb a očekávání našich zákazníků. Spokojenost zákazníka je pro nás ukazatelem kvality naší práce. Na naplňování kvality námi poskytovaných služeb se podílí každý zaměstnanec.

  • Zabezpečení vysoké kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví a poškozování životního prostředí. Prevence vzniku úrazů a poškození zdraví je pro nás absolutní prioritou stejně jako minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.  Šetrné zacházení se zdroji a odborná recyklace odpadů patří k našim zásadám!

  • Udržujeme otevřenou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci…). Zaměstnanci se podílejí na projednání a spoluúčastní se na řešení záležitostí pro zlepšování systému BOZP.

  • Chceme být spolehlivým partnerem a první volbou našich klientů.


Cílem je předávat dílo bez závad
, v souladu s právními a technickými předpisy a jinými požadavky a zároveň tyto požadavky aplikovat do chodu celé společnosti.

Chceme trvale snižovat počet reklamací.

  • Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, integrovaného systému s cílem prohloubit povědomí u všech zaměstnanců společnosti o všech aspektech našeho podnikání.